Statut Żłobka Miejskiego w Żywcu

UCHWAŁA NR LI/384/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2017 poz. 2077) oraz art. 3 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.),

Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIX/358/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie: nadania Statutu Żłobkowi Miejskiemu w Żywcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik do Uchwały Nr LI/384/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 kwietnia 2018 r.

STATUT  ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Miejski w Żywcu, zwany dalej „Żłobkiem” działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.). 2. ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.). 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. tekst jedn. z 2017 r. poz. 2077). 4. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. tekst jedn. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). 5. niniejszego Statutu.

Rozdział 2. Nazwa i miejsce prowadzenia Żłobka

 1. Żłobek Miejski w Żywcu jest gminną jednostką budżetową.

2. Miejscem prowadzenia Żłobka jest Miasto Żywiec.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Żywcu przy ul. Jana 28.

4.  Żłobek używa pieczęci: „Żłobek Miejski w Żywcu, 34-300 Żywiec, ul. Jana 28, tel. (33)475-59-60, NIP 5532510141, REGON 242810600”.

Rozdział 3. Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3. Celem Żłobka jest zapewnienie dzieciom opieki oraz warunków do wszechstronnego rozwoju, a także wspomaganie rodziców/opiekunów prawnych w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.

§ 4.

1. Zadania Żłobka:

1) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

2) zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do warunków domowych, poprzez prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

3) prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4) wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka zdrowego i niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

5) zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej oraz indywidualne zalecenia lekarskie,

6) zapewnienie właściwie wyposażonych sal żłobkowych, dostosowanych do potrzeb dzieci do lat 3, 7) współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania dzieci.

 2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych zadaniem Żłobka, oprócz zadań wymienionych w ust. 1, jest zapewnienie właściwej dla potrzeb dziecka pomocy,  np. psychologicznej, pedagogicznej czy logopedycznej, wspomagającej jego rozwój.

3. Cele Żłobka osiągane są poprzez:

1) stosowanie różnych form i metod pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychofizyczny,

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,

5) systematyczną współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka poprzez prowadzenie dla nich konsultacji i porad w zakresie metod pracy z dzieckiem oraz rozwiązywania problemów wychowawczych, organizowanie zebrań, a także różnego rodzaju imprez i uroczystości okazjonalnych oraz integracyjnych.

Rozdział 4. Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 5.

1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.

3. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające warunki:

1) są w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat,

2) ich rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w systemie dziennym,

3) ich rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Żywca.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:

1) z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie),

2) posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności,

 3) których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka,

 4) rodziców samotnie wychowujących dzieci (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) i spełniających jeden z warunków:

 a) pracują zawodowo,

b) uczą się w systemie dziennym,

c) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

5) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków:

a) pracują zawodowo,

b) uczą się w systemie dziennym,

c) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

6) z rodzin zastępczych,

7) których jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z warunków:

a) pracuje zawodowo,

b) uczy się w systemie dziennym,

c) posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

5. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci w grupie dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka według kolejności ustalanej zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4 jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka Karty zgłoszenia do Dyrektora Żłobka.

6. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową.

7. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Żłobka opracowuje Dyrektor Żłobka i wdraża go w życie w drodze zarządzenia.

8. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru uzupełniającego dokonuje Dyrektor Żłobka.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku Dyrektor Żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka - na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej z jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

Rozdział 5. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 7. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

 Rozdział 6. Zarządzanie żłobkiem

§ 8. 1. Działalnością Żłobka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym mu przez Burmistrza Miasta Żywca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Żywca.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem Żłobka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Żywca.

4. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę.

5. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność Żłobka.

6. Dyrektor Żłobka na podstawie obowiązujących przepisów prawa zatrudnia i zwalnia pracowników Żłobka oraz wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia.

8. Dyrektora Żłobka w czasie nieobecności zastępuje wskazany przez niego pracownik.

Rozdział 7. Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Żłobka w drodze zarządzenia, za którego realizację odpowiada Dyrektor Żłobka.

2. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych prowadzonych w Żłobku. Mają wówczas możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się w różnego rodzaju zabawy z dziećmi.

3. Rodzice dzieci przyjętych po raz pierwszy do Żłobka mogą uczestniczyć w zajęciach adaptacyjnych, podczas których zapoznają się z organizacją pracy Żłobka oraz rodzajem prowadzonych zajęć dla dzieci. Mają również możliwość obserwacji przebiegu zajęć z udziałem dzieci i opiekunek, jak również włączenia się we wspólne zabawy z dziećmi.

4. O terminach zajęć adaptacyjnych i otwartych rodzice będą powiadamiani poprzez informację Dyrektora Żłobka na stronie internetowej Żłobka i tablicy ogłoszeń w Żłobku z 3 tygodniowym wyprzedzeniem. Rozdział 8. Gospodarka finansowa i mienie żłobka

§ 10. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej, zwany planem finansowym, opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Żywcu, który zatwierdza Dyrektor Żłobka.

3. Żłobek pokrywa swoje wydatki z budżetu Miasta Żywiec, a pobrane dochody odprowadza na rachunek Miasta Żywca.

4. Żłobek gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym, stanowiącym własność Miasta Żywiec.

5. Żłobek jest zobowiązany do prowadzenia właściwej ewidencji posiadanego majątku oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Zmiany niniejszego Statutu  dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

2. Statut jest dostępny na stronie www.zywiec.pl w zakładce Żłobek Miejski, u Dyrektora Żłobka oraz na stronie internetowej żłobka.

UCHWAŁA NR XVII/116/2011

BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci w Żywcu i nadania statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. Jednostka budżetowa Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Małych Dzieci, działający dotychczas w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu, zostaje wydzielona z dniem 1 stycznia 2012 roku ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu i otrzymuje nazwę jednostka budżetowa Żłobek Miejski w Żywcu.

§ 2. Nadaje się statut jednostce budżetowej Żłobek Miejski w Żywcu, ul. Jana 28, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Jednostka budżetowa Żłobek Miejski w Żywcu wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowej jednostki budżetowej Dzienny Ośrodek Opiekuńczy dla Małych Dzieci w Żywcu.

§ 4. Jednostka budżetowa Żłobek Miejski w Żywcu staje się stroną w stosunkach pracy z pracownikami Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci w Żywcu w miejsce dotychczasowego pracodawcy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu.

§ 5. Mienie nieruchome stanowiące własność Gminy Żywiec, będące dotychczas na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu i wykorzystywane do działalności Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci w Żywcu funkcjonującego w jego strukturach, zostanie przekazane w trwały zarząd Żłobka Miejskiego w Żywcu.

§ 6. Mienie ruchome stanowiące własność Gminy Żywiec, będące dotychczas na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu i wykorzystywane do działalności Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci w Żywcu funkcjonującego w jego strukturach, zostanie przekazane do dyspozycji Żłobka Miejskiego w Żywcu.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

                                                              Krzysztof Greń

 

Załącznik do Uchwały Nr XVII/116/2011 Burmistrza Miasta Żywiec z dnia 27 października 2011 r.

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŻYWCU

 

Żłobek Miejski w Żywcu działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 14 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235 z późn.zm.),

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

3. niniejszego Statutu,

4. innych przepisów dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym między innymi ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Żywcu, zwany dalej „żłobkiem” jest żłobkiem publicznym.

2. Siedzibą i obszarem działania żłobka jest miasto Żywiec.

3. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Burmistrz Miasta Żywca.

4. Ustalona nazwa używana przez żłobek brzmi:

    Żłobek Miejski w Żywcu

5. Miejscem prowadzenia żłobka jest:

   ul. Jana 28

   34-300 Żywiec

 

Rozdział 2.

Cele i zadania żłobka

§ 2. 1. Żłobek jest powołany do sprawowania następujących funkcji: opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do lat 3, w uzasadnionych przypadkach do lat 4.

2. Do zadań żłobka należy w szczególności:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2) zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe;

3) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

4) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój

psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka oraz jego wrodzonego potencjału;

5) współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi w celu poznania potrzeb rozwojowych dzieci i okazania pomocy w działaniach wychowawczych, sprawowania funkcji doradczej i wspierającej działania rodziny;

6) rozwijanie samodzielności dzieci oraz umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

7) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

8) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

9) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci.

3. Żłobek sprawuje opiekę nad dzieckiem dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych.

4. Dla realizacji zadań w zakresie działalności wychowawczej żłobek:

1) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka, w przygotowaniu go do pobytu w przedszkolu;

2) rozwija w dziecku pozytywny obraz własnej osoby poprzez poznawanie i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości;

3) rozwija wrażliwość estetyczną i twórczą.

5. Żłobek wspomaga indywidualny rozwój dziecka w oparciu o:

1) diagnozę pedagogiczną opartą na obserwacji rzeczywistych zachowań i postępów dziecka;

2) przekładanie zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem wyników indywidualnej diagnozy.

6. Żłobek pełni funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do pobytu w przedszkolu, a w szczególności:

1) informuje na bieżąco o postępach dziecka;

2) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami / opiekunami prawnymi kierunki i zakres zadań realizowanych w żłobku.

Rozdział 3.

Zarządzanie i organizacja żłobka

§ 3. 1. Działalnością żłobka kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Burmistrza Miasta Żywca w ramach czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda Burmistrza Miasta Żywca.

2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Burmistrz Miasta Żywca.

3. Stosunek pracy z Dyrektorem żłobka nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Miasta Żywca.

4. Podstawą nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę.

5. Dyrektor kieruje żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa i ponosi odpowiedzialność za działalność żłobka.

6. Dyrektor żłobka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zatrudnia i zwalnia pracowników żłobka i wykonuje w stosunku do nich wszystkie czynności z zakresu prawa pracy.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia.

8. Dyrektora żłobka w czasie nieobecności zastępuje pracownik wskazany przez niego bądź organ

założycielski.

9. Organizację wewnętrzną żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora żłobka

w drodze zarządzenia.

10. Za realizację regulaminu odpowiada Dyrektor żłobka.

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa i mienie żłobka

§ 4. 1. Żłobek jako jednostka budżetowa pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Żywiec, a pobrane

dochody odprowadza na rachunek dochodów gminy Żywiec.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków zwany dalej „planem finansowym”.

3. Plan finansowy żłobka zatwierdza Dyrektor żłobka.

4. Działalność finansową żłobek realizuje w oparciu o obowiązujące w tym względzie przepisy prawa.

5. Żłobek realizując cele statutowe gospodaruje przekazanym mu mieniem ruchomym i nieruchomym,

stanowiącym własność gminy Żywiec.

6. Żłobek korzysta z powierzonego mienia w sposób zapewniający jego właściwe wykorzystanie, tj. zgodnie  z właściwością oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem każdego składnika tego majątku.

7. Żłobek jest w szczególności zobowiązany do:

1) prowadzenia właściwej ewidencji posiadanego majątku;

2) prowadzenia okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) dokonywania okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Żłobek prowadzi i przechowuje wszelką dokumentację finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział 5.

Warunki przyjmowania dzieci do żłobka

§ 5. 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do żłobka jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”, zwaną dalej Kartą.

2. Do żłobka mogą być przyjmowane dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1) są zdrowe i posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do żłobka,

2) których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami miasta Żywca.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają w następującej kolejności dzieci;

1) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach

rodzinnych i spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) pracują zawodowo,

b) uczą się w systemie dziennym,

c) posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności.

2) już uczęszczające do żłobka oraz ich rodzeństwo,

3) których oboje z rodziców/ opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych w pkt 1,

4) z rodzin zastępczych.

4. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych, niż liczba wolnych miejsc w żłobku, o kolejności przyjęć dzieci decyduje wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny osiągniętego w okresie 3ch miesięcy poprzedzających złożenie Karty.

5. W przypadku wolnych miejsc w żłobku, mogą być przyjęte również inne dzieci w następującej kolejności;

1) których tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków :

a) pracuje zawodowo,

b) uczy się w systemie dziennym,

c) posiada orzeczony stopień niepełnosprawności.

2) których oboje z rodziców/opiekunów prawnych spełniają przynajmniej jeden z warunków określonych pkt 1,

a jednocześnie nie są mieszkańcami miasta Żywca.

6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest większa niż liczba wolnych miejsc, Dyrektor żłobka powołuje

zarządzeniem Komisję Rekrutacyjną, zwaną dalej Komisją, która dokonuje kwalifikacji dzieci do placówki.

7. Rodzice/ opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do żłobka obowiązani są złożyć

prawidłowo wypełnioną Kartę w terminie od 1 do 31 marca danego roku.

8. Lista dzieci przyjętych do żłobka od 1 września danego roku kalendarzowego oraz dzieci wpisanych na listę rezerwową powinna zostać podana przez Dyrektora do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka, najpóźniej do końca maja danego roku.

9. W przypadku wolnych miejsc, po zakończeniu przyjęć w ramach naboru podstawowego, naboru

uzupełniającego dokonuje Dyrektor.

10. Sprawy sporne i odwołania od ustaleń Komisji i Dyrektora w naborze podstawowym i uzupełniającym rozpatruje Burmistrz Miasta Żywca.

11. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta Żywca jest ostateczne.

12. Dzieci w żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój

psychofizyczny.

13. Liczba dzieci w grupie dostosowana jest do obowiązujących przepisów prawnych.

14. Szczegółowe zasady przyprowadzenia i odbierania dzieci ze żłobka:

1) dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze żłobka osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych;

2) pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez

rodziców/opiekunów prawnych;

3) dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości;

4) rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę;

5) żłobek może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym;

6) życzenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego

z rodziców/opiekunów prawnych musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

15. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w żłobku:

1) opiekunka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

2) opiekunka zobowiązana jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla ich bezpieczeństwa;

3) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników żłobka bez względu na zakres ich obowiązków służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

4) do zadań żłobka należy zapewnienie opieki i wychowania oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo –

wychowawczych, dostosowanych do wieku dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenia warunków umożliwiających dzieciom przygotowanie do wychowania przedszkolnego.

Rozdział 6.

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

§ 6. 1. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku i maksymalna wysokość opłat za wyżywienie oraz zasady częściowych zwolnień za pobyt dziecka w żłobku określa uchwała Rady Miejskiej w Żywcu.

2. Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku wnoszą rodzice /opiekunowie prawni dziecka na podstawie umowy cywilno – prawnej zawieranej z Dyrektorem żłobka.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w miesiącu następnym w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności.

Rozdział 7.

Prawa i obowiązki rodziców /opiekunów prawnych dziecka

§ 7. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka uczęszczającego do żłobka należy:

1)przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu;

2) zaopatrywanie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i ewentualne pomoce dydaktyczne;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do żłobka oraz informowanie o wszelkich zmianach w danych zawartych w wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka;

7) wspieranie opiekunek w celu osiągnięcia przygotowania do wychowania przedszkolnego;

8) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych żłobka.

2. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:

1) zapoznania się z realizowanych programem zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, właściwych do wieku, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka;

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka;

3) uzyskania informacji o stanie gotowości przedszkolnej swojego dziecka;

4) uzyskania porad i wskazówek od opiekunek.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 8. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności żłobkowej.

2. Zmiany w niniejszym statucie wprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.

3. Statut będzie dostępny na stronie www.zywiec.pl w zakładce Żłobek Miejski, u Dyrektora żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w żłobku.